Specialized Skills


Chuyên Môn


Chuyên Môn là một trong các môn giáo dục của Phong Trào Thiếu Nhi. Phần chuyên môn bao gồm cả thể thao.

Kỹ thuật chuyên môn (truyền tin, thủ công, dấu đường, cứu thương, nút dây…) có thể coi như những giải trí, hay việc nhàn rỗi, hợp sở thích. Kỹ thuật chuyên môn còn là bước khởi đầu giúp phát triển lòng thích thú làm việc. Rồi nếu được chuyên môn hóa nó sẽ mang tính cách hướng nghiệp và giúp kiện toàn hoạt động cá nhân nơi xã hội.

Chuyên môn:

  • Giúp trẻ tìm được niềm vui khi làm việc.
  • Giúp trẻ biết tháo vát sáng kiến, khéo léo.
  • Giúp trẻ phát triển khả năng làm việc, sáng tạo và giàu tưởng tượng.
  • Giúp trẻ luyện chí khí nhờ chuyên tâm làm việc và luyện tập.
  • Giúp trẻ phát triển tinh thần xã hội nhờ sự cộng tác học tập và làm việc.
Chuyên Môn
CHUYÊN MÔN    
 
DẤU ĐƯỜNG    
 
MORSE    
 
SEMAPHORE    
 
NÚT GIÂY    
 
PHƯƠNG HƯỚNG