Logo

VEYM

TNTT

background

Curricula

Chương Trình Thăng Tiến


File NameFile TypeDate Updated
Resources
Chương Trình Thăng Tiến Đoàn SinhPDF09/19/2022
Official Minimum Standards | Tiêu Chuấn Tối Thiếu Cho Chương Trình Thăng TiếnPDF10/14/2022
Chương Trình Thăng Tiến Ngành Ấu Nhi
Ấu Nhi Cấp I - Student VersionPDF09/30/2022
Ấu Nhi Cấp II - Student VersionPDF09/30/2022
Ấu Nhi Cấp II - Teacher VersionPDF09/30/2022
Ấu Nhi Cấp III - Student VersionPDF09/30/2022
Ấu Nhi Cấp III - Teacher VersionPDF09/30/2022
The Journey to the Holy EucharistPDF09/30/2022
Thánh Kinh Ấu Nhi Cấp I - Student VersionZIP09/30/2022
Thánh Kinh Ấu Nhi Cấp II - Student VersionZIP09/30/2022
Thánh Thể Ấu Nhi Cấp I - Student VersionZIP09/30/2022
Thánh Thể Ấu Nhi Cấp II - Student VersionZIP09/30/2022
Thánh Thể Ấu Nhi Cấp III - Student VersionZIP09/30/2022
Thánh Kinh Ấu Nhi Cấp III - Student VersionZIP09/30/2022
Chương Trình Thăng Tiến Ngành Thiếu Nhi
Thiếu Nhi CẤP I - Student VersionPDF09/30/2022
Thiếu Nhi CẤP II - Student VersionPDF09/30/2022
Thiếu Nhi CẤP III - Student VersionPDF09/30/2022
Thánh Kinh Thiếu Nhi CẤP I - Student VersionZIP09/30/2022
Thánh Kinh Thiếu Nhi CẤP II - Student VersionZIP09/30/2022
Thánh Kinh Thiếu Nhi CẤP III - Student VersionZIP09/30/2022
Thánh Thể Thiếu Nhi CẤP I - Student VersionZIP09/30/2022
Thánh Thể Thiếu Nhi CẤP II - Student VersionZIP09/30/2022
Thánh Thể Thiếu Nhi CẤP III - Student VersionZIP09/30/2022
Chương Trình Thăng Tiến Ngành Nghĩa Sĩ
Nghĩa Sĩ CẤP I - Student VersionPDF09/30/2022
Nghĩa Sĩ CẤP I - Teacher VersionPDF09/30/2022
Nghĩa Sĩ CẤP II - Student VersionPDF09/30/2022
Nghĩa Sĩ CẤP II - Teacher VersionPDF09/30/2022
Nghĩa Sĩ CẤP III - Student VersionPDF09/30/2022
Nghĩa Sĩ CẤP III - Teacher VersionPDF09/30/2022
Thánh Kinh Nghĩa Sĩ CẤP I - Student VersionZIP09/30/2022
Thánh Kinh Nghĩa Sĩ CẤP II - Student VersionZIP09/30/2022
Thánh Kinh Nghĩa Sĩ CẤP III - Student VersionZIP09/30/2022
Thánh Thể Nghĩa Sĩ CẤP I - Student VersionZIP09/30/2022
Thánh Thể Nghĩa Sĩ CẤP II - Student VersionZIP09/30/2022
Thánh Thể Nghĩa Sĩ CẤP III - Student VersionZIP09/30/2022
Phong Trào Nghĩa Sĩ CẤP I - Student VersionZIP09/30/2022
Phong Trào Nghĩa Sĩ CẤP II - Student VersionZIP09/30/2022
Phong Trào Nghĩa Sĩ CẤP III - Student VersionZIP09/30/2022
Chuyên Môn Nghĩa Sĩ CẤP I - Student Version ZIP09/30/2022
Chuyên Môn Nghĩa Sĩ CẤP II - Student VersionZIP09/30/2022
Chuyên Môn Nghĩa Sĩ CẤP III - Student VersionZIP09/30/2022
Chương Trình Thăng Tiến Ngành Hiệp Sĩ
VEYM Minimum Standards for Hiep SiPDF09/30/2022
Hiệp Sĩ Year 2 BookletPDF09/30/2022
Hiệp Sĩ Year 1 BookletPDF09/30/2022
VEYM logo

The Vietnamese Eucharistic Youth Movement in the U.S.A.

Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam tại Hoa Kỳ

1811 E Center St, Anaheim, CA 92805. Phone: 714-603-7586

Email: headquarters@veym.net

Copyright © 1975 - 2024. All Rights Reserved

Privacy Policy

FacebookYouTubeInstagramTwitter