Logo

VEYM

TNTT

background

VEYM

NEWS

See Past Broadcasts

Announcements

National Day of Apostolic Works & Facebook Giving Tuesday 2022
November 14, 2022
In the spirit of Thanksgiving, the National Executive Committee invites you to participate in this year's Facebook Giving Tuesday Campaign for Charity and the VEYM National Day of Apostolic Works campaign. Please see attached memorandum for more details.  We also humbly ask the League of Chapter Presidents and all Chapter Presidents to kindly share these initiatives with your chapters and encourage the charitable spirits participation.  Ndaw2022 [https://cmsv2.veym.net/assets/be7ae84c-bce2-4595-af8c-6f096be88831?width=909&height=706] Givingtuesday [https://cmsv2.veym.net/assets/e0f287b4-24cd-461d-95ff-1b11ac3cba0a?width=685&height=912]
Procedure for VEYM Promotions; Ordering of VEYM Scarves and Rank Certificates
November 10, 2022
BCHTU chúng con xin gởi lời chào thân ái nhất đến quí vị. Chúng con xin quí vị vui lòng xem các văn thư cập nhật đính kèm liên quan đến việc thăng cấp cùng cách đặt chứng chỉ, huy hiệu, khăn quàng, và đồng phục chính thức của Phong Trào.  Mọi thắc mắc và góp ý, xin quí vị liên lạc với chúng con tại điện thư headquarters@VEYM.net.  Please see the updated policy regarding the application process for VEYM promotions and the process of ordering VEYM scarves, rank certificates, insignia badges, and official merchandise. If you have any questions, please kindly email headquarters@VEYM.net.  BCHTU chúng con chân thành cảm ơn lòng yêu thương và hỗ trợ của quí vị dành cho Phong Trào.  Đặc biệt là sự hợp tác của mọi người giúp chúng con trong việc quản lý các qui trình trên.  Nguyện xin Anh Cả Giêsu, qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse, chúc lành và gìn giữ quí Cha, quí Trợ Úy, quí Trợ Tá, quí Huynh Trưởng và toàn thể thành viên. The National Executive Committee appreciates your ongoing love and support for the Vietnamese Eucharistic Movement, especially your cooperation in assisting the Headquarters in managing this process. May the love and grace of Jesus Christ, through the intercession of Mary and Saint Joseph, bless you always N22 009 Procedure for Veym Promotions; Ordering of Veym Scarves and Rank Certificates [https://cmsv2.veym.net/assets/6e2f7c1e-c922-4d14-9744-0991da099c71/N22-009%20Procedure%20for%20VEYM%20Promotions;%20Ordering%20of%20VEYM%20Scarves%20and%20Rank%20Certificates.pdf] Code of Conduct Acknowledgement Form [https://cmsv2.veym.net/assets/1f3054c4-21fb-4a65-ac13-70a37618d575/Code%20of%20Conduct%20Acknowledgement%20Form.pdf] VEYM TNTT Code of Coduct Final Version 09/06/2022 [https://cmsv2.veym.net/assets/1ef1e5ed-8aa5-446b-8c11-be571eaeae61/VEYM%20TNTT%20Code%20of%20Coduct%20Final%20Version%209-6-2022.pdf] Đơn Xin Thăng Cấp Và Trao Khăn HT/TT/HLV [https://cmsv2.veym.net/assets/5529d544-86f7-437f-af4a-3a6ea9fd303f/%C4%90%C6%A1n%20Xin%20Th%C4%83ng%20C%E1%BA%A5p%20v%C3%A0%20Trao%20Kh%C4%83n%20HT-TT-HLV_Fillable.pdf] Đơn Xin Trao Khăn Trợ Uý Và Tuyên Uý [https://cmsv2.veym.net/assets/0582dca3-b2ce-4108-bd6b-472cda8eb2d5/%C4%90%C6%A1n%20Xin%20Trao%20Kh%C4%83n%20Tr%E1%BB%A3%20U%C3%BD%20v%C3%A0%20Tuy%C3%AAn%20U%C3%BD_Fillable.pdf] Post Camp Completion Verification Form [https://cmsv2.veym.net/assets/f5302d0d-47be-495f-a8e5-78ecb322036a/Post-Camp%20Completion%20Verification%20Form_Fillable.pdf] Promotion Request Excel Sheet [https://cmsv2.veym.net/assets/e95a86a0-c335-4fa1-bdb2-5cfe4d827bdb/Promotion%20Request%20Excel%20Sheet%209-6-22.xlsx]
Updated Training Camp Announcement - Tiberia 17, 18 & Sinai 30
November 07, 2022
Xin kính gởi đến quí Cha và quí Trưởng thông báo cập nhật về các sa mạc: Tiberia 17, Tiberia 18 và Sinai 30.  Xin quí vị xem thông tin đính kèm.  Chúng con kính xin quí Tuyên Úy khuyến khích và tạo mọi điều kiện giúp các HT tại địa phương tham gia các sa mạc trên.  Xin quí Liên Đoàn Trưởng và Đoàn Trưởng phổ biến thông tin đến các Huynh Trưởng trong Đoàn/Liên Đoàn. N22 011 (Amended) Thong Bao Sa Mac Tiberia 17 & 18 and Sinai 30 [https://cmsv2.veym.net/assets/f2f498f8-9a3c-4a78-a889-4a3e074f1d31/N22-011%20Amended%20Thong%20Bao%20Sa%20Mac%20Tiberia%2017%20&%2018%20and%20Sinai%2030%20-%202023.pdf] Application Sinai 30 [https://cmsv2.veym.net/assets/393fdb41-8e48-473b-ab9d-1b1238d8f8a5/APPLICATION%20FOR%20HLVTC%20SINAI%2030] Application Tiberia 17 [https://cmsv2.veym.net/assets/9b987e74-6afb-490a-a371-8cc537fc1944/APPLICATION%20FOR%20CAP%203%20TIBERIA%2017] Application Tiberia 18 [https://cmsv2.veym.net/assets/7960dfa6-adf0-4500-8c1d-f8725c333d47/APPLICATION%20FOR%20CAP%203%20TIBERIA%2018] VEYM Participant Agreement Form [https://cmsv2.veym.net/assets/75a44fda-67ca-4206-840d-845cc2fc1be6/VEYM%20PARTICIPANT%20AGREEMENT%20FORM]  
VEYM Raffles - Headquarter Building Renovation and Debt Payoff
November 07, 2022
Dearest VEYM family,   On behalf of the VEYM National Executive Committee, happy National Vocation Awareness Week! We are forever grateful to all of our beloved Chaplains and Clergical Chaplain-Assistants for your "yes" and for your joyful presence in our lives.  We lovingly lifted all of you up in our prayers along with the prayer intention for more vocations to the priesthood, diaconate and consecrated life in the world.   As presented at the Joshua & Youth Leader Trainers Congress in July, please find the letter from the General Chaplain to the Chapter Chaplains and the letter from the Finance Committee in regard to the VEYM Raffles Fundraising Campaign attached.  We sincerely ask for your generosity in prayers for the initiative. Also, please kindly help spread the words and actively participate so VEYM can meet the financial needs of the local chapters while having the financial means to renovate our headquarters building to better serve our mission to educate youths to become virtuous people and holy Christians.  Thank you so much for your generous support!   Have a blessed & joyful day!     Raffles [https://cmsv2.veym.net/assets/dc8594c0-799a-4299-9c88-179d2c06efd9?width=458&height=693]       United in the Eucharist * VEYM Special Raffle Fundraising Campaign [https://cmsv2.veym.net/assets/f3c17848-89ed-4293-9513-237371380a26/VEYM%20Special%20Raffle%20Fundraising%20Campaign.pptx] * VEYM HQ Building Donation Pledge Form [https://cmsv2.veym.net/assets/5195fdf6-fb9c-4fe4-94fb-c9ff165a1e03/VEYM%20HQ%20Building%20Donation%20Pledge%20Form%20-%20Fillable.pdf] * Thư Kêu Gọi Từ Veym Ban Tài Chánh 2022 [https://cmsv2.veym.net/assets/a2498010-c27b-4d5d-adbc-520ca960e343/Thu%CC%9B%20Ke%CC%82u%20Go%CC%A3i%20tu%CC%9B%CC%80%20VEYM%20Ban%20Ta%CC%80i%20Cha%CC%81nh%202022%20Final.pdf] * VEYM Bán Vé Số 2022 [https://cmsv2.veym.net/assets/bfe290c5-6252-430d-9ffb-c718f84d7890/Thu%CC%9B%20Gu%CC%9B%CC%89i%20Quy%CC%81%20Cha%20Tuye%CC%82n%20U%CC%81y%20-%20VEYM%20Ba%CC%81n%20Ve%CC%81%20So%CC%82%CC%81%202022%20Final.pdf]
VEYM Membership Management System Raffles
November 06, 2022
This is a kind reminder that membership enrollment and membership dues deadline is November 30th 2022.  Please see the attached flyer for more information on your chance to win membership plaform raffles for individual and chapter.  Also, please help spread the word and encourage your chapter's executive committee to complete. Thank you so much!   Membership Platform Raffles [https://cmsv2.veym.net/assets/67ccd30d-bbe0-4421-843d-1cd589048c38?width=1728&height=2304]   N22-013 Membership Dues, Due Date and Service Eligibility [https://cmsv2.veym.net/assets/f8c27d69-39d2-4ba5-b221-83aff929b2ab/N22-013_Membership%20Dues,%20Due%20Date%20and%20Service%20Eligibility] N22-008 Membership Management System [https://cmsv2.veym.net/assets/b354352d-f3be-414b-b999-256947fb98fe/N22-008_Membership%20Management%20System]

What's Happening in VEYM?

See Previous Showcase Videos

Want to get featured? Email your video to news@veym.net!

Tin Vui

Happy Birthday to Trưởng Đôminicô Saviô Hồ Hoàng Hiếu, Liên Đoàn Trưởng Liên Đoàn Thánh Gia!
November 28, 2022

Dearest Trưởng Hiếu,

 
Together with all chaplains and committees at the Headquarters, and on behalf of all VEYM members, we wish you a happiest birthday filled with love, joy, and peace!  Thank you so much for sharing your love and talents serving our VEYM ministry!  You are in our thoughts and prayers today. May Jesus, through the intercession of Mother Mary, Saint Joseph and Saint Dominic Savio bestow upon you and your family many graces on this special day and remain with you always!  
 
VEYM loves you! ❤️🙏💐
See all Tin Vui

Prayer Corner

Please Pray for Linh Hồn Maria Lưu Thị Mến - Thành Kính Phân Ưu!
October 28, 2022

Kính thưa quí Cha Tuyên , quí Trợ , quí Trợ Tá, quí Huấn Luyện Viên, quí Huynh Trưởng cùng tất cả quí thành viên trong Phong Trào, 

 

Được tin thân  của mẫu của Trưởng Cường và Trưởng Tâm, thuộc Đoàn TNTT Anrê Dũng Lạc, Sarasota, Florida - Liên Đoàn Joan d'Arc, là bà Maria Lưu Thị Mến, đã hoàn tất cuộc lữ hành trần thế để trở về cùng Thiên Chúa.

 

Cùng với quí Cha Tuyên Uý và các ban, ngành, cấp Trung Ương, BCHTU xin chân thành gửi đến Trưởng Cường, Trưởng Tâm, và đại gia đình tang quyến những tâm tình phân ưu

 

Kính xin quí Cha Tuyên  và quí thành viên địa phương sắp xếp thời gian đến tham dự các giờ cầu nguyện cho Linh Hồn Maria và an ủi gia đình tang quyến trong lúc này.  Xin tất cả quí thành viên cùng hiệp nguyện.
 
Giêsu, Maria, Giuse con mến yêu, xin cứu rỗi Linh Hồn Maria.  Amen.

Official Documents

View All Official Documents
DateIDDocumentLanguage
November 05, 2022N22-011 AddendumYouth Leader Level III and Youth Leader Trainer Level II Training Camps, 2023english
October 30, 2022N22-016Invitation to Participate in a Research Study by Georgetown University’s Center for Applied Research in the Apostolate (CARA) on the Impact of VEYM Involvement on Living Faith and Vocation Discernmentenglish
September 22, 2022N22-015VEYM National Day of Prayer, Rosary Spiritual Bouquet Campaign, and Praying for All Souls Campaignenglish
September 19, 2022N22-008Membership Management Systemenglish
VEYM logo

The Vietnamese Eucharistic Youth Movement in the U.S.A.

Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam tại Hoa Kỳ

1811 E Center St, Anaheim, CA 92805. Phone: 714-603-7586

Email: headquarters@veym.net

Copyright © 1975 - 2022. All Rights Reserved

Privacy Policy

FacebookYouTubeInstagramTwitter