Congratulations to all 2024 scholarship winners. As announced, winners must register and attend the respective training camp to receive the training camp cash-scholarship. 
To apply for next year's scholarship, please visit veym.net for details. 

Congratulations to the following VEYM members. 

Cấp I  ($150 each)

 • HSTT Đỗ Catherine (Đoàn Fatima, LĐ Biển Đức)
 • HSTT Nguyễn Thiên An (Đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, LĐBiển Đức)
 • HSTT Trần Trọng Tâm (Đoàn Tôma Thiện, LĐ Thánh Gia)
 • HSTT Nguyễn Minh Thư (Đoàn Kitô Vua, Sacramento, LĐ Thánh Gia)

Cấp II ($200 each)

 • Tr. Maria Hứa Xuân Mai Michelle (Đoàn St. Barbara, LDNS)
 • Tr. Peter Xuân Bách Nguyễn (Đoàn Giuse, LD JPII)
 • Tr. Goretti Trần, (Đoàn Phêrô – Lansing, LĐ JPII)
 • Tr. Sean Hồ (Đoàn Kitô Vua, LĐNS)
 • Tr. John Thanh Lê (Đoàn Kitô Vua – Denver, LĐJPII)

Cấp III Training Camp ($250 each)

 • Tr. Maria Đặng Mỹ Linh Amy  (Đoàn Đôminicô Saviô, LĐ Sinai)
 • Tr. David Brown (Đoàn Grabriel. , LĐ Inhaxiô of Loyola)
 • Tr. Maria Magdalena Nguyễn Samatha (Đoàn Kitô Vua, LĐ Đức Mẹ Mân Côi)

HLVSC Training Camp ($300 each)

 • Tr. Ashley Nguyễn (Đoàn Thánh Linh, LĐ San Diego)
 • Tr. Vincentê Trần Đăng Vincent (Đoàn Đức Mẹ La Vang, LĐBiển Đức)
 • Tr. Gioan Nguyễn Johnathan (Đoàn Toma Thiện, LĐ Phaolô Hạnh)
 • Tr. Andrew Nguyễn (Đoàn Thánh Tâm, LĐ Ra Khơi)